PISMO UKAZUJE SIĘ OD ROKU 1985
Ostatni numer          Archiwum online


Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation


ISSN:  

 2544 – 8870

ISSN (on-line): 

 0860 – 2395

Punkty MNiSW:

 100Kwartalnik „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” jest interdyscyplinarnym pismem naukowym Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wydawanym od roku 1986. Prezentuje wyniki badań z zakresu szeroko pojętej konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Publikują w nim architekci, konserwatorzy zabytków, konserwatorzy dzieł sztuki, zabytkoznawcy, muzealnicy, historycy sztuki, archeolodzy, historycy, archiwiści i źródłoznawcy, architekci, inżynierowie i konstruktorzy, zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy. Zróżnicowane tematycznie teksty ukazują się w językach polskim i angielskim. Pismo stanowi forum integrujące środowiska konserwatorskie w Polsce i za granicą.

„Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” są indeksowane w bazach: BazTech, BazHum, Pol-index, Index Copernicus, SCOPUS (od 2019).

Pismo nie pobiera opłat za publikację, recenzowanie oraz opracowanie redakcyjne i korektę tekstów. Nie wypłaca honorariów ani autorom, ani recenzentom. Tłumaczenie na język angielski autorzy wykonują na własny koszt.

Jest wydawane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Ukazuje się w wersji elektronicznej oraz w płatnej wersji papierowej (czarno-białej lub kolorowej).

Wydawcą pisma jest Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, najstarsza (utworzona w roku 1981) i największa organizacja społeczna działająca w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.


Nasza Historia

Pierwszy numer „Wiadomości Konserwatorskich” ukazał się w roku 1985. Początkowo pismo wydawane było nieregularnie, a od roku 2013 publikowane jest w formie kwartalnika. Przez lata zyskało uznanie w środowisku polskich konserwatorów zabytków, a jego status periodyku naukowego i opiniotwórczego jest dobrze ugruntowany. Dziś „Wiadomości Konserwatorskie” są najważniejszym źródłem informacji dla środowiska polskich konserwatorów, historyków sztuki i muzealników, ale także dla właścicieli, zarządców i miłośników zabytków. Dzięki wersji angielskiej wiedza o konserwacjach polskich zabytków jest szeroko upowszechniona.

Pierwszy numer „Wiadomości Konserwatorskich” został przygotowany przez historyka sztuki i znawcę problematyki konserwatorskiej Jerzego Bogumiła Frycza (1927–1985) z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz archeologa i dokumentalistę zabytków Marka Konopkę (ur. 1940). Pismo było drukiem powielanym, cienką gazetką w formie biuletynu zakładowego. Teksty artykułów poddawano adiustacji i przepisywano na maszynie do pisania z „czcionką drukopodobną”. Makietę wyklejano, a całość powielano. Typografię „Wiadomości Konserwatorskich” opracował Maciej Konopka, wówczas student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Publikowano głównie materiały na temat funkcjonowania systemu ochrony zabytków, w szczególności wojewódzkich konserwatorów zabytków. Wszystkie działania realizowane były społecznie.

W latach 1989–1991 „Wiadomości Konserwatorskie” stały się kroniką fundamentalnych dla środowiska konserwatorskiego zmian w ochronie zabytków; na bieżąco omawiano nową organizację służb konserwatorskich i formułę włączenia do ochrony zabytków krajobrazu kulturowego. W marcu 1990 ukazały się z funkcjonującym do dziś logo autorstwa Macieja Konopki, a w listopadzie 1996 po raz pierwszy w kolorze. W tych pierwszych latach funkcjonowania pismo wydawane było dzięki niespożytej energii i talentom organizacyjnym Marka Konopki, dyrektora Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

W roku 2000 „Wiadomości Konserwatorskie” zyskały pierwszą Radę Redakcyjną, w której skład weszli: Andrzej Kadłuczka (przewodniczący), Jerzy Jasieńko, Danuta Kłosek-Kozłowska, Kazimierz Kuśnierz, Bohdan Rymaszewski i Maria Sarnik-Konieczna.

W 2003 „Wiadomości Konserwatorskie” zostały zrestrukturyzowane pod kierunkiem Kazimierza Kuśnierza: przekształciły się w pismo naukowe, ale pozostające w symbiozie ze środowiskiem konserwatorskim. Periodyk zyskał wówczas pierwsze 4 punkty, dzięki czemu znalazł się w gronie pism naukowych i naukowo-technicznych o najwyższej punktacji w Polce. Wprowadzenie wersji polsko-angielskiej (od numeru 23., wydanego w 2007) podniosło punktację do 6 punktów. W roku 2012 zespół redakcyjny zawarł porozumienie z bazą danych „BazTech”, a w kolejnych latach „Wiadomości Konserwatorskie” pojawiły się w bazach międzynarodowych, co zaowocowało w 2015 wzrostem punktacji (do 13 punktów) oraz prestiżu na rynku wydawnictw naukowych.

W wyniku ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzonej w roku 2020 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wiadomości Konserwatorskie” otrzymały 100 punktów.

Redaktorami naczelnymi pisma byli: Jerzy Bogumił Frycz (1985), Marek Konopka (1985–1995), Andrzej Michałowski (1996, 1998–2002; w 1997 pismo się nie ukazało), Kazimierz Kuśnierz (2003–2019; współpraca: Dominika Kuśnierz-Krupa), Maria Jolanta Żychowska (2020–2023).

(oprac. na podstawie książki „Pro publico bono”. 40 lat Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków pod redakcją Jacka Rulewicza i Romana Marcinka, Warszawa 2021)


Zespół redakcyjny

Funkcję redaktor naczelnej „Wiadomości Konserwatorskich” pełni Barbara Zin, w skład zespołu redakcyjnego wchodzą Andrzej Laskowski i Artur Różański. Sekretarzem redakcji jest Jadwiga MarcinekBarbara Zin

dr inż. arch., profesor Politechniki Krakowskiej

Architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1982), gdzie obroniła doktorat (2003). Od 1984 zatrudniona w Pracowni Projektowo-Badawczej WA PK, a od 1995 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK. Autorka licznych opracowań i dokumentacji historyczno-konserwatorskich i współautorka projektów architektoniczno-konserwatorskich. Nauczyciel akademicki, promotor i promotor pomocniczy ponad 300 prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Członek zarządu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Kraków i kierownik Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2012–2023. Były sekretarz redakcji „Rocznika Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej”, czasopisma „Nasza Politechnika”, wydawnictwa konferencyjnego 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, zeszytów dydaktycznych i kwartalnika Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków „Wiadomości Konserwatorskie”.

Andrzej Laskowski

dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997), gdzie obronił doktorat (2005) i uzyskał habilitację (2022). Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej (1998). Stażysta w St. Andrews University, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Lanckorońskich z Brzezia. Dwukrotny laureat w konkursach Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2006, 2019). Od 1998 związany z Narodowym Instytutem Dziedzictwa (oddziały w Rzeszowie i Krakowie). W latach 1999–2002 założyciel i redaktor „Rzeszowskiej Teki Konserwatorskiej”. Aktualnie profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie od 2008 pracuje w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej (UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies). W badaniach koncentruje się na historii urbanistyki i architektury XIX–XX w. oraz sztuce witrażowej Europy Środkowej.

Artur Różański

dr hab., profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archeolog, absolwent UAM (2001), gdzie obronił doktorat (2008) i uzyskał habilitację (2019). Ukończył Podyplomowe Studium w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury zabytkowej. Profesor Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu, prowadzi również zajęcia w Katedrze Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W zakresie jego zainteresowań badawczych znajduje się architektura: od architektury romańskiej, poprzez murowaną architekturę obronną aż po drewnianą architekturę sakralną. Do niedawna był głównym konsultantem badań archeologicznych w projekcie rewitalizacji Starego Rynku w Poznaniu, a także kierownikiem rozpoczętego w 2023 projektu polegającego na weryfikacji dotychczasowych ustaleń i nowych badań na Zamku Królewskim w Poznaniu. Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Rady Naukowej przy Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorze Zabytków.

Jadwiga Marcinek

mgr

Redaktor wydawca o wszechstronnym doświadczeniu zawodowym (redaktor prowadząca, kierownik redakcji słowników i encyklopedii, sekretarz redakcji, redaktor naczelna; ponad 30 lat pracy w zawodzie). Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, studiów podyplomowych w WSP w Krakowie oraz licznych kursów zawodowych, m.in. z archiwistyki i informacji naukowej. Przygotowała i podpisała do druku prawie 400 książek (w tym około 350 publikacji naukowych z różnych dziedzin), z których najbardziej sobie ceni pamiętniki i źródła historyczne, m.in. Protokoły i regesty kancelarii szwedzkiej ekspedycji niemieckiej króla Zygmunta III z lat 1597–1600 czy Sumariusz Metryki Koronnej z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Zatrudniona m.in. w Wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk, przez ostatnie lata redaktorka w Wydawnictwie Historia Iagellonica UJ.


Rada naukowa

Rada Naukowa „Wiadomości Konserwatorskich” została powołana w celu dbałości o wizerunek czasopisma i jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą. Sprawując nadzór nad jego profilem tematycznym, zapewnia pismu harmonijny rozwój i dba o jego wysoki poziom merytoryczny, m.in. konsultując i recenzując nadsyłane teksty i zapraszając uznanych autorów i wybitnych recenzentów do współpracy. Rozpowszechnia również informacje o działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, najstarszej i największej organizacji społecznej działającej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Jerzy Jasieńko (konstrukcje historyczne)
ORCID: 0000-0002-8574-6121
Politechnika Wrocławska (Polska)

Członkowie Rady Naukowej

prof. Calogero Bellanca (historia architektury, konserwacja zabytków)
ORCID: 0000-0002-1835-8460
Uniwersytet Sapienza w Rzymie
prof. Maria Teresa Bartoli (architektura)
ORCID: 0000-0003-1492-6149
Uniwersytet we Florencji
prof. Stefano Bertocci (architektura)
ORCID: 0000-0001-5283-9076
Uniwersytet we Florencji
prof. Mario Docci (historia architektury, konserwacja zabytków) Uniwersytet Sapienza w Rzymie
prof. Tiago Ferreira (konstrukcje)
ORCID: 0000-0003-1492-6149
Uniwersytet w Bradze
prof. Julia Ivashko (historia architektury)
ORCID: 0000-0003-4525-9182
Uniwersytet w Kijowie
prof. Piotr Gerber (zabytki techniki)
ORCID: 0000-0003-0172-1996
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
prof. Wolfram Jaeger (konstrukcje)
ORCID: 0000-0002-2841-2125
Uniwersytet w Dreźnie
prof. Andrzej Kadłuczka (architektura, konserwacja zabytków)
ORCID: 0000-0001-7009-5330
Politechnika Krakowska
prof. Tatiana Kirova (konserwacja zabytków architektury) Politechnika w Turynie
prof. Andrzej Koss (konserwacja i restauracja dzieł sztuki)
ORCID: 0009-0006-5028-0014
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Kazimierz Kuśnierz (historia urbanistyki, konserwacja zabytków)
ORCID: 0000-0001-6703-5695
Politechnika Krakowska
prof. Dominika Kuśnierz-Krupa (historia urbanistyki, konserwacja zabytków)
ORCID: 0000-0003-1678-4746
Politechnika Krakowska
prof. Jadwiga Łukaszewicz (konserwacja i restauracja dzieł sztuki)
ORCID: 0000-0003-0049-8171
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Piotr Marciniak (architektura, urbanistyka, historia)
ORCID: 0000-0002-4404-1184
Politechnika Poznańska
prof. Anna Marciniak-Kajzer (archeologia)
ORCID: 0000-0003-1346-9652
Uniwersytet Łódzki
prof. Claudio Modena (konstrukcje) Uniwersytet w Padwie
prof. Susana Mora Alonso-Muñoyerro (historia architektury, konserwacja zabytków)
ORCID: 0000-0001-6334-5194
Politechnika w Madrycie
prof. Andre de Naeyer (architektura) Uniwersytet w Antwerpii
prof. Małgorzata Nowalińska (konserwacja dzieł sztuki) Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. Tomasz de Rosset (zabytkoznawca, muzealnik)
ORCID: 0000-0002-0541-286X
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Grażyna Schulze-Głazik (konserwacja dzieł sztuki) Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. Bogusław Szmygin (konserwacja zabytków architektury)
ORCID: 0000-0003-0629-4495
Politechnika Lubelska
prof. Guido Vannini (archeologia)
ORCID: 0000-0001-7903-3961
Uniwersytet we Florencji
prof. Maria Jolanta Żychowska (architektura, konserwacja zabytków)
ORCID: 0000-0002-2829-0172
Politechnika Krakowska

Wykaz recenzentów

dr hab. inż. Dariusz Bajno Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Łukasz Bednarz Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jan Bodziarczyk Uniwersytet Rolniczy Kraków
dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal Politechnika Gdańska
dr Jakub Chowaniec Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł Politechnika Krakowska
dr Grzegorz Grajewski Narodowy Instytut Dziedzictwa Wrocław
dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec Warszawa
prof. Julia Ivashko Kijów
Olgierd Jakubowski Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
prof. Andrzej Kadłuczka Politechnika Krakowska
prof. Dominika Kuśnierz-Krupa Politechnika Krakowska
dr hab. Andrzej Laskowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. arch. Andrzej Legendziewicz Politechnika Wrocławska
dr Gabriel Lukáč Levoča
Roman Marcinek Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
prof. Piotr Marciniak Politechnika Poznańska
prof. Zbigniew Myczkowski Politechnika Krakowska
prof. Piotr Niemcewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Maciej Prarat Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Michał Proksa Politechnika Rzeszowska
dr hab. Jan Salm Uniwersytet Łódzki
dr inż. arch. Piotr Samól Politechnika Gdańska
dr Andrzej Siwek Uniwersytet Jagielloński
Iwona Solisz Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska Politechnika Krakowska
Ewa Stanecka b. Wojewódzki Konserwator Zabytków
dr hab. Krzysztof Ślusarek Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus Politechnika Krakowska
dr hab. inż. arch. Tomasz Wieja Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. Ewa Wyka Polska Akademia Nauk
prof. Agata Zachariasz Politechnika Krakowska
dr hab. Grzegorz Zamoyski Politechnika Rzeszowska
dr Karolina Zimna-Kawecka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Barbara Zin Politechnika Krakowska
prof. Maria Jolanta Żychowska Politechnika Krakowska

Indeksowanie czasopisma

Pismo „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” jest zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:


Kontakt


Copyright ©. All Rights Reserved.
Opracowanie : Pro Tempus